سند اجاره ای برای تضمین دادگاه

اگر دستگیر و متهم به یک جرم شوید، در اسرع وقت به دادگاه منطقه معرفی خواهید شد. شما می توانید در دادگاه درخواستی برای آزادی از بازداشت به قید وثیقه ارائه دهید. وثیقه زمانی استفاده می شود که به دلیل قولی که توسط شما یا یک ضامن داده شده است، از بازداشت آزاد می شوید. سند اجاره ای برای تضمین دادگاه است تا بدین ترتیب در جلسه محاکمه یا بازداشت خود حاضر خواهید شد. وثیقه بر این اصل استوار است که متهم تا زمانی که مجرمیتش ثابت نشود بی گناه فرض می شود.

سند اجاره ای برای تضمین دادگاه

تعهد به حضور در دادگاه

اگر قرار وثیقه می بندید، خود را متعهد می کنید که برای پاسخگویی به اتهامات وارده به شما در دادگاه حاضر شوید. اگر به شما وثیقه داده شود، دادگاه ممکن است شرایطی از جمله پرداخت مبلغی پول توسط شما یا ضامن  را در دادگاه تعیین کند. حداقل یک سوم از آن پول باید به دادگاه پرداخت شود تا بتوانید به قید وثیقه آزاد شوید. اگر طبق وعده خود در دادگاه حاضر شوید این پول به شما بازگردانده می شود. یا آن که می بایست جهت سند اجاره ای برای تضمین دادگاه اقدام کنید.

دادگاه می تواند به جای پرداخت پول به دادگاه، سند خودرو یا ملک را عنوان وثیقه بپذیرد. اگر دادگاه چنین تضمینی را بپذیرد، حکم می‌ کند که وجوه سپرده در صورت عدم حضور شما به دادگاه پرداخت شود. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر برای محاکمه در دادگاه کیفری ویژه فرستاده شوید، نمی توانید وثیقه بگیرید، مگر اینکه مدیر دادستانی عمومی دستور دیگری بدهد.

ممکن است دادگاه به قول شما مبنی بر حضورتان در دادگاه برای پاسخگویی به اتهامات وارده به شما راضی نباشد. دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد که برای تضمین حضور شما یک ضمانت مستقل دریافت نماید. ضامن مستقل شخصی است که با ارائه سند اجاره ای برای تضمین دادگاه ، خود را مسئول حضور شما در دادگاه می کند. او قول می دهد در صورت عدم حضور شما طبق توافق، مبلغی را به دادگاه بپردازد.

ضمانت نامه برای دادگاه

همچنین، اگر ضمانت نامه ای در پرونده شما تعیین شده است، باید در دفتر دادگاه حاضر شوید که به پرونده شما با شخصی که موافقت کرده است وثیقه ارائه نماید، رسیدگی کند. ضامن باید مدارک شناسایی عکسدار به همراه داشته باشد و اظهارنامه ای به روز از یک موسسه مالی ارائه دهد که نشان دهد وجوه کافی در حسابش برای پوشش مبلغ مشخص شده در وثیقه وجود دارد. حساب نباید یک حساب مشترک باشد. این در حالی است که سند اجاره ای برای تضمین دادگاه می تواند ایمن ترین راه برای شما باشد.

سند اجاره ای برای تضمین دادگاه

قرار وثیقه چیست؟

هنگامی که شما را در یک ایستگاه پلیس بازداشت می کند، اداره ممکن است با وثیقه یا بدون ضمانت شما را آزاد کند. این مقدار پول یا سندی است که در وثیقه تعیین شده توسط مسئول جایگاه تعیین می شود. برای حضور در دادگاه منطقه در تاریخ مشخصی باید وثیقه ارائه کنید.

هنگامی که شما را به دادگاه منطقه می آورند، قاضی می تواند شما را در بازداشت قرار دهد یا به صورت مشروط با سند اجاره ای برای تضمین دادگاه ، آزاد کند. میزان وجهی که در وثیقه قید شده (در صورت وجود) توسط قاضی تعیین می شود.

مدیر دادسرای عمومی می تواند در مورد تصمیم اعطای وثیقه یا شرایط وثیقه شما به دادگاه عالی اعتراض کند. اگر دادگاه منطقه وثیقه را رد کند، شما در بازداشت قرار خواهید گرفت. شما می توانید از این تصمیم به دادگاه عالی شکایت کنید.

وثیقه تجدیدنظر

وثیقه استیناف توسط قاضی دادگاه ناحیه تعیین می شود که در آن متهم درخواست تجدید نظر به دادگاه منطقه داده است. متهم پس از امضای قرار وثیقه که می تواند سند اجاره ای برای تضمین دادگاه باشد، تا زمان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در دادگاه منطقه از بازداشت آزاد می شود. در صورتی که متهم از میزان وثیقه تعیین شده در انتظار تجدیدنظر راضی نباشد، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.

اگر قرار وثیقه تجدیدنظر ظرف 14 روز از جلسه اصلی دادگاه منطقه وارد شود، حکم دادگاه منطقه تا تکمیل پرونده تجدید نظر متوقف می شود. یک استثناء در این مورد، حکم نگهداری است که تا زمان نتیجه تجدیدنظر دادگاه منطقه ای باقی می ماند.

سند اجاره ای برای تضمین دادگاه

وثیقه محاکمه

اگر پرونده ای برای محاکمه به دادگاه کیفری ناحیه یا دادگاه کیفری مرکزی ارسال شود، قاضی دادگاه منطقه می تواند وثیقه جدیدی با سند اجاره ای برای تضمین دادگاه تعیین کند. هنگامی که متهم قرار وثیقه را امضا کرد، تا اولین تاریخ دادرسی از بازداشت آزاد می شود. هرگونه واریز وجه نقد تا تکمیل پرونده نگهداری می شود.

سند اجاره ای برای تضمین دادگاه

وثیقه دادگاه عالی

اگر شما به خیانت، جنایات جنگی، قتل، اقدام به قتل، توطئه برای قتل، دزدی دریایی یا نسل کشی متهم هستید، دادگاه منطقه قدرت صدور وثیقه برای شما را ندارد. برخی از جرایم تحت قانون جرایم علیه دولت و  قانون اسرار رسمی نیز اعطای وثیقه در دادگاه منطقه را رد می کند. در این موارد، شما یا نماینده قانونی شما باید برای وثیقه از دادگاه عالی درخواست کنید.

شما می توانید جهت سند اجاره ای برای تضمین دادگاه اقدام کنید. اگر از وثیقه شما در دادگاه منطقه امتناع شد، می توانید به دادگاه عالی اعتراض کنید. به همین ترتیب، اگر می خواهید میزان وثیقه تعیین شده توسط دادگاه منطقه را کاهش دهید یا با شرط وثیقه مخالفت کنید، می توانید به دادگاه عالی اعتراض نمایید.

هرگونه اتهامات تکمیلی که پس از تسلیم اخطار دادخواست در دادگاه مطرح شود، باید در استشهادنامه تکمیلی همراه با فرم تکمیلی که به طور جامع کلیه اتهامات را بیان می کند، تنظیم شود. وثیقه صادر شده در دادگاه عالی مستلزم انعقاد وثیقه از سوی متقاضی یا ضامن است.

این وثیقه در دادگاه ناحیه یا نزد فرماندار زندان محل بازداشت مربوطه درج می شود. در صورت وجود شرط وثیقه، ضمانت نامه باید در دادگاه منطقه با اطلاع دادستان مورد تایید قرار گیرد. هرگونه واریز وجه نقد تا تکمیل پرونده نگهداری می شود. اطلاعات نیز باید در سوگندنامه، برای هرگونه تجدیدنظر در مورد وثیقه تعیین شده توسط دادگاه منطقه یا دادگاه منطقه درج شود.

در نظر داشته باشید که می توانید مشاوره های لازم را از گروه حقوقی سون دریافت کنید. ضمن آنکه در خصوص سند اجاره ای برای تضمین دادگاه نیز، کارشناسان این گروه حقوقی، شما را یاری خواهند کرد.

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در tumblr
Tumblr

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.